PROMOCJA "WIĘCEJ ZA MNIEJ"

Regulamin oferty promocyjnej "Więcej za mniej" !

- zakup od 0zł do 300zł - dodatkowy rabat w wysokości 5%
zakup od 301zł do 1000zł - dodatkowy rabat w wysokości 10%
- zakup od 1001zł do 5000zł - dodatkowy rabat w wysokości 15%
- zakup od 5001zł i więcej - dodatkowy rabat w wyskości 20%

§1 
Postanowienia ogólne: 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http:/farbydodrewna.pl/ prowadzony jest przez firmę Fullvita Radosław Niedziałek z siedzibą w Radomiu przy ul. Władysława Orkana 145A, 26-600 Radom, a także salonem sprzedaży przy ul. Wierzbickiej 26/44, o numerze NIP 9481965826, REGON 670168485, zwany dalej sklepem lub sklepem internetowym.
 2. Klient rozumiany jako – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonując zakupów w E-sklepie przyjmuje Ofertę Promocyjną, akceptując Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej.,
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 5. Oferta Promocyjna – przygotowana przez Oferenta oferta sprzedaży produktów sklepu dostępnych w E-sklepie, na zasadach określonych w Warunkach skorzystania z Oferty Promocyjnej,
 6. Produkty promocyjne – wszystkie produkty sklepu internetowego farbydodrewna.pl, niemające oznacznika "Promocja" (produkty ówcześnie przecenione) - promocje nie łączą się w okresie obowiązywania Oferty promocyjnej,
 7. E-sklep – sklep internetowy Oferenta dostępny pod adresem: https://www.farbydodrewna.pl/
 8. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej – niniejszy dokument.

§ 2
Warunki Oferty Promocyjnej "Więcej za mniej" oraz czas jej obowiązywania.

 1. Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 12 paźdzernika 2022 roku od godziny 13:00 do odwołania.
 2. Przyjmujący Ofertę Promocyjną uprawniony jest do Produktów promocyjnych z dodatkowym rabatem, zgodnie z poniższymi regułami:
  - zakup od 0zł do 300zł - dodatkowy rabat w wysokości 5%
  - zakup od 301zł do 1000zł - dodatkowy rabat w wysokości 10%
  - zakup od 1001zł do 5000zł - dodatkowy rabat w wysokości 15%
  - zakup od 5001zł i więcej - dodatkowy rabat w wyskości 20%

 3. Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami lub ofertami promocyjnymi udzielonymi przez Oferenta.
 4. Oferta Promocyjna dotyczy wszystkich nieprzecenionych produktów w sklepie.
 5. Oferta Promocyjna naliczana jest automatycznie w koszyku.
 6. Przyjęcie Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej.
 7. Przyjmujący Ofertę Promocyjną może nabyć jeden lub kilka produktów w ramach jednego zamówienia. Produkty nieprzecenione a podlegające warunkom promocji "Więcej za mniej" można dowolnie łączyć, rabat naliczy się zgodnie z postanowieniami ninijeszego regulaminu pkt3-5. 

§ 3
Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w ramach Oferty Promocyjnej "Więcej za mniej" w E-sklepie.

 1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w E-sklepie odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie e-sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach skorzystania z Oferty Promocyjnej, Przyjmującemu Ofertę Promocyjną zwracana jest cena za Produkty Promocyjne w tej samej kwocie w jakiej nastąpił zakup. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, należy zwrócić zakupiony zestaw, tj. wszystkie Produkty Promocyjne W STANIE NIENARUSZONYM (NIEOTWIERANE). 
 4. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Przyjmujących Ofertę Promocyjną z tytułu rękojmi.

§ 4
Zasady reklamacji. 

 1. Reklamacje związane z przyjęciem Oferty Promocyjnej winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Oferenta lub na adres poczty elektronicznej: biuro@farbydodrewna.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Przyjmującego Ofertę Promocyjną, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, wskazanie w jaki sposób Oferent powinien poinformować Przyjmującego Ofertę Promocyjną o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 3. Oferent ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje o tym Przyjmującego Ofertę Promocyjną pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Przyjmującego Ofertę Promocyjną.

§ 5
Postanowienia końcowe. 

 1. Treść Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie E-sklepu.
 2. Oferent oświadcza, że Oferta Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Oferta Promocyjna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
   

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW! :)