Regulamin sklepu farbydodrewna.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. 1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem http:/farbydodrewna.pl/ prowadzony jest przez firmę SKYBUD s.c. Adrian Konieczny, Paweł Chlebowicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rapackiego 21A, 71-467 Szczecin, o numerze NIP 8513245231, REGON 385290755, zwany dalej sklepem lub sklepem internetowym.
 2. 2 Regulamin skierowany jest do klientów sklepu. Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzi się w oparciu o niniejszy regulamin, z którym każdy klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia.
 3. 3 Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm) informujemy, że podane przez klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe udostępnione na podstawie zgód klienta zbierane są do celów przewidzianych w wyrażonych zgodach. Każdy klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich edycji albo żądania ich usunięcia.
 4. 4 Ilekroć w regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumie:
  a) kupujący/klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, a w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie,  
  b) sprzedawca - SKYBUD s.c. Adrian Konieczny, Paweł Chlebowicz
  c) konsument - klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zawarte w regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  d) formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
  e) konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym,
  f) newsletter - usługa polegająca na wysyłaniu klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, za ich zgodą cyklicznych informacji na temat sklepu, informacji o produktach, nowościach i promocjach,
  g) produkt - rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym, będąca przedmiotem umowy sprzedaży za zapłatą ceny,
  h) zamówienie – przesłane sprzedawcy oświadczenie woli kupującego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego, określające produkty jakie zamierza kupić klient i ich liczbę oraz dane klienta konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży; przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę oznacza zawarcie umowy sprzedaży,
  i) gwarancja zwrotu - okres 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przez klienta zamówienia, w ramach których klient może zwrócić nieużywany, nieotwierany, oryginalnie zapakowany produkt, który nie nosi śladów użytkowania.
 1. 5 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu przez niego zamówienia.
 2. 6 Sklep internetowy farbydodrewna.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej ani sprzedaży przeznaczonej dla osób albo podmiotów, które dokonują zakupów produktów w celu ich dalszej zarobkowej odsprzedaży.
 3. 7 Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070.).
 4. 8 Sklep informuje, że nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń dotyczących umów zawieranych w sklepie internetowym i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów
 5. 9 Sprzedający informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR – Platforma ODR, stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet.

 

2. Zamówienia 

 1. 1 Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. 2 Akceptując regulamin, klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury elektronicznej oraz w razie potrzeby elektronicznej faktury korygującej, na wskazany w zamówieniu adres e-mail, zgodnie z art. 2 pkt. 31) i 32) oraz art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2017 r. poz. 1221, 2491 ze zm.). W przypadku nie wyrażenia lub cofnięcia zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@farbydodrewna.pl podając jednocześnie adres do korespondencji na który klient chce otrzymać dokument potwierdzający zakup w formie papierowej.
 3. 3 Udostępnienie faktury lub faktury korygującej na podany adres email jest równoznaczne z potwierdzeniem jej odbioru, a brak zgłoszenia zastrzeżeń co do jej zasadności jest jednoznaczny z potwierdzeniem uzgodnienia warunków transakcji.
 4. 4 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów. W sprzedaży oferowane są produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 5. 5 Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym znajdują się fizycznie w magazynie, a ich stan jest aktualizowany każdego dnia. Informacja na temat dostępności produktów może jednak ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 6. 6 Zamówienia produktów składa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu farbydodrewna.pl. Złożenie zamówienia jest możliwe również poprzez kontakt ze sprzedawcą: telefoniczny, mailowy, wiadomość wysłaną w mediach społecznościowych. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje potwierdzenie mailowe na podany adres email z informacją o jego przyjęciu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości email z przyczyn technicznych za które nie ponosi winy.
 7. 7 Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane, posiadające konto w sklepie lub osoby, które podadzą wszelkie dane niezbędne do zrealizowania transakcji.
 8. 8 Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia jeśli zamówienie nie zawiera pełnych danych niezbędnych do jego realizacji lub jeżeli dane te są nieprawidłowe. Sklep podejmie kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia bądź uzupełnienia niezbędnych danych. W przypadku braku kontaktu, po 7 dniach od daty złożenia zamówienia sklep ma prawo anulować zamówienie oraz zwrócić wpłacone przez klienta środki za zakupy.
 9. 9 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia płatnego z góry nie zostanie uiszczona pełna cena za zamówienie. Sklep zwróci wówczas klientowi wpłacone środki.

3.WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. 1 Sklep realizuje zamówienia od 1 do 7 dni roboczych liczonych: od momentu złożenia zamówienia – w przypadku zamówień opłacanych za pobraniem lub wpłaty należności przez kupującego – w przypadku zamówień opłaconych z góry. Za realizację zamówienia rozumie się przekazanie gotowej paczki do firmy kurierskiej bądź sklepu stacjonarnego farbydodrewna – w przypadku odbioru w sklepie stacjonarnym. O nadaniu przesyłki firmie kurierskiej klient zostanie poinformowany mailowo otrzymując numer listu przewozowego.
 2. 2 W przypadku trudności z realizacją zamówienia klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. 3 Koszty dostawy podane są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich.

4.CENY I RABATY

 1. 1 Wzystkie ceny podawane są w złotych polskich. Przy pełnym opisie produktu podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. 2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. 3 W przypadku produktów znajdujących się w promocji o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia zamówień zawierających poprawne dane w elektronicznym systemie sprzedaży. Liczba produktów w cenach promocyjnych może być ograniczona.
 4. 4 Wszelkie promocje, oferty specjalne, rabaty, obniżki prowadzone w sklepie nie łączą się ze sobą.
 5. 5 Promocje i wyprzedaże są ograniczone czasowo lub ilościowo.
 6. 6 Klient nie może żądać zwrotu różnicy pomiędzy ceną promocyjną a standardową, jeśli złożył zamówienie przed albo po okresie, w którym obowiązywała promocja.
 7. 7 Sprzedawca informuje, iż może przeprowadzać akcje promocyjne dotyczące produktów z krótką datą ważności. Odstąpienie od umowy/złożenie reklamacji z tytułu rękojmi/skorzystanie z gwarancji zwrotu nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, ale wystarczający w momencie zawierania umowy do pełnego wykorzystania produktu zgodnie ze wskazówkami producenta, o czym sprzedawca informował kupującego przy składaniu zamówienia (informacja o terminie przydatności oraz braku możliwości skorzystania z wyżej wskazanych praw były wskazane w sklepie internetowym np. przy opisie produktu).

5.GWARANCJA ZWROTU 30 DNI

 1. 1 Gwarancja zwrotu obejmuje zwrot nieużywanego, oryginalnie zapakowanego produktu, który nie nosi śladów użytkowania. W terminie 30 dni kalendarzowych od daty odebrania przez klienta zamówienia, klient ma prawo zgłosić chęć skorzystania z gwarancji zwrotu i otrzymania zwrotu pieniędzy. W tym celu klient powinien skontaktować się ze sprzedającym wybierając jeden z dostępnych sposobów komunikacji określonych w pkt. 8.2.1 – 8.2.3 regulaminu.
 2. 2 W przypadku skorzystania z gwarancji zwrotu kupujący zobowiązany jest do dostarczenia sprzedawcy zwracanego produktu oraz czytelnie wypełnionego formularza zwrotu na adres email lub korespondencyjny podane odpowiednio w pkt. 8.2.1 i 8.2.3 regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania sprzedającego o skorzystaniu z gwarancji zwrotu. Klient odsyłaprodukty na adres sprzedawcy:

  Magazyn Farbydodrewna.pl 
  SKYBUD s.c. Adrian Konieczny, Paweł Chlebowicz 
  ul. Rapackiego 21a, 
  71-647 Szczecin 

Koszty opakowania, zabezpieczenia i wysyłki zwracanego produktu ponosi klient bez możliwości ubiegania się o ich zwrot od sprzedawcy. Zwrot środków nastąpi po otrzymaniu przez sprzedającego produktu i formularza zwrotu, według pkt. 11 regulaminu.

UWAGA! PRODUKTY W KOLORACH NIESTANDARDOWYCH, SPECJALNIE STWARZANE (MIESZANE) NA ŻYCZENIE KLIENTA NIE PODLEGAJĄ PRAWU ODSTĄPIENIA OD UMOWY! PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY!
 

6.NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY – RĘKOJMIA ZA WADY

 1. 1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną (np. jest wadliwy, uszkodzony, niekompletny) lub prawną. Kupujący może złożyć do sprzedawcy reklamację na podstawie przepisów o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Żadne z postanowień regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. 2 Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania kupującego według art. 560 - 561 Kodeksu cywilnego, np. kupujący może żądać wymiany produktu na wolny od wad.
 3. 3 Sprzedawca na swój koszt dostarczy klientowi produkt wolny od wad, przy jednoczesnym odbiorze uszkodzonego, wadliwego produktu – zgodnie z decyzją sprzedawcy (pkt. 8.4 regulaminu). Ponadto, klient realizujący prawa z tytułu rękojmi zobowiązany jest przesłać sprzedawcy czytelnie wypełniony formularz zwrotu na adres email lub korespondencyjny podane odpowiednio w pkt. 8.2.1 i 8.2.3 regulaminu.
 4. 4 Sprzedawca informuje, że subiektywne odczucia kupującego dotyczące jego indywidualnych gustów (np. zapach, ostateczny kolor otrzymany na powierzchni, czy porównanie wzornika z komputera, a efektem końcowym na tworzywie) nie odpowiadają kupującemu nie oznaczają, że produkt ma wady w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi i nie podlegają reklamacji z tego tytułu.

UWAGA! Jeśli opakowanie produktu ma wgniecenia lub jest zdeformowane, ale ciecz nie wydostała się na zewnątrz, to zjawsko nie wpływa na ostateczną jakość produktu, dlatego taka reklamacja będzie uważana jako bezzasadna. 

7.REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ

 1. 1 Klient powinien sprawdzić stan przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru, w szczególności ocenić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń lub ubytków. Jeśli klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie paczki ma możliwość:
  - nie odebrać przesyłki od kuriera lub z paczkomatu jednocześnie wypełniając protokół szkody lub zgłaszając ten fakt w paczkomacie,
  - odebrać przesyłkę i zgłosić zaistnienie nieprawidłowości do firmy kurierskiej w terminie maksymalnie 7 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. 2 Klient powinien sprawdzić zawartość przesyłki niezwłocznie po jej otwarciu. Jeśli stwierdzi niezgodność zawartości z złożonym zamówieniem lub uszkodzenie produktów, powinien zgłosić ten fakt do sprzedawcy w wybrany sposób zgodnie z pkt. 8.2.1 – 8.2.3 regulaminu.
 3. 3 Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzonej przesyłki lub uszkodzonych produktów z przyczyn powstałych w czasie przewozu niezbędnym jest przedstawienie sprzedawcy przez klienta protokołu szkody od firmy doręczającej. Stanowi on podstawę do rozpatrzenia reklamacji przez sklep internetowy. Kupujący może złożyć reklamację z tego tytułu i żądać wymiany produktów w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
   

8.POZOSTAŁE ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. 1 Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie produktu w formie ustnej, pisemnej bądź za pośrednictwem poczty email. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 8.2.1 – 8.2.3.
 2. 2 Kupujący w celu złożenia reklamacji składa sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, kontaktując się z nim w wybrany przez siebie sposób podany poniżej lub inny skuteczny:
 3. 2.1 mailowo pod adresem: biuro@farbydodrewna.pl lub
 4. 2.2 telefonicznie pod numerem: 48 726 599 700 (Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) lub pisemnie na adres korespondencyjny:

Farbydodrewna.pl
SKYBUD s.c. Adrian Konieczny, Paweł Chlebowicz 
ul. Rapackiego 21a, 
71-647 Szczecin 

 1. 3 W celu identyfikacji i rozpatrzenia reklamacji, klient zobowiązany jest do przekazania lub odpowiednio dołączenia następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia ze wskazaniem żądania, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, a także gdy reklamacja składana jest na podstawie pkt. 6 i 7 regulaminu datę stwierdzenia wady/uszkodzenia oraz zdjęcia potwierdzające uszkodzenia/wadę produktu. Dodatkowo, gdy reklamacja jest składana na podstawie pkt. 7 protokół szkody (pkt. 7.3. regulaminu).
 2. 4 Sprzedający na podstawie przekazanych mu przez klienta informacji, każdorazowo podejmie decyzję, czy klient jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu uszkodzonego/wadliwego produktu. W wypadku braku zwrotu produktu przez klienta, sprzedający nie będzie mógł rozpoznać reklamacji.
 3. 5 Jeśli decyzją sprzedającego klient powinien zwrócić mu produkt, przesyłka z produktem powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający powstanie uszkodzeń podczas transportu.
 4. 6 Po zgłoszeniu reklamacji, klient otrzyma szczegółowe informacje o dalszych krokach postępowania.
 5. 7 Rozpatrzenie przez sprzedawcę reklamacji możliwe jest tylko w przypadku spełnienia przez klienta wszystkich warunków wymaganych w regulaminie.
 6. 8 Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, a w przypadku braku konieczności zwrotu produktu zgodnie z decyzją sprzedawcy termin będzie liczony od dnia prawidłowego zgłoszenia reklamacji przez klienta zgodnie z pkt.
 7. 7 Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie bądź reklamacja.
 8. 9 Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pieniądze zostaną zwrócone klientowi przy użyciu takiej samej formy płatności jaką klient użył do zapłaty za zamówienie (na numer konta bankowego, na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu – w przypadku płatności za pobraniem lub poprzez platformę płatniczą) w ciągu 14 dni.
   

9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. 1 Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827 z póź. zm.), sprzedawca informuje, że konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zawieranej w ramach sklepu internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Szczegółową procedurę regulują warunki odstąpienia od umowy.
 2. 2 Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym uprawniony wszedł w posiadanie zakupionego produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez uprawnionego weszła w posiadanie zakupionego produktu. W przypadku umowy sprzedaży wielu produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym uprawniony wszedł w posiadanie ostatniego z produktów, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez uprawnionego weszła w posiadanie ostatniego z produktów, partii lub części.

*Produkty w kolorach niestandardowych, które zostały stworzone specjalnie pod zamówienie klienta, nie będące częścią kolorystyki prezentowanej przez nas – jako dystrybutora – czy przez markę produktu – jako producenta – nie podlegają zwrotowi. Produkty te są produktami niestandardowymi, stworzonymi na specjale życzenie klienta, dlatego nie są odpowiednie do dalszej sprzedaży i nie obejmuje ich ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 1. 3 Aby zachować termin wystarczy przed upływem okresu 14 dni złożyć sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w jednej z form wskazanych w pkt. 8.2.1 – 8.2.3

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FarbyDoDrewna.pl
SKYBUD s.c. Adrian Konieczny, Paweł Chlebowicz 
ul. Rapackiego 21a, 
71-647 Szczecin 

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, sprzedaży następujących rzeczy:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru

.........................................................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów)

.........................................................................................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów)

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

…………………………….………………………………………..
Data
 


..................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


 

(*) Niepotrzebne skreślić.
Regulamin konta

 

Klient    może    również    wykorzystać    formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.

 1. 4 Konsument zobowiązany jest do odesłania opakowania z produktem w nienaruszonym. stanie, jak również NIEOTWIERANYM. Produkt raz otwarty traci gwarancję producenta i nie nadaję się do dalszej wysyłki.
 2. 5 Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Decyduje data nadania przesyłki. Zwracany produkt należy odesłać na adres:

Farbydodrewna.pl
SKYBUD s.c. Adrian Konieczny, Paweł Chlebowicz 
ul. Rapackiego 21a, 
71-647 Szczecin 

 1. 6 Koszt wysyłki zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi konsument. Koszt wysyłki stanowi zwykły koszt wysyłki według taryf operatorów pocztowych. Konsument może zapoznać się z przykładowymi cennikami na stronach Poczty Polskiej lub innych podmiotów świadczących takie usługi. Ponadto, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu np. opakowanie przesyłki.
 2. 7 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwroty płatności i nadpłaty reguluje szczegółowo pkt. 11 regulaminu.
 3. 8 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

10.FORMY PŁATNOŚCI

 1. 1 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
 • Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
 • Płatność z góry (przedpłata) za pośrednictwem jednego z systemów płatności akceptowanych przez sklep, przelew i e-przelew; realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy sklepu.
 1. 2 Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są na stronach firm pośredniczących w internetowych transakcjach płatniczych.
   

11.ZWROTY PŁATNOŚCI I NADPŁATY

 1. 1 W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep do zwrotu należności wpłaconych przez klienta na konto sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni tą samą metodą płatności, którą klient wybrał podczas składania zamówienia.
 2. 2 Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 3. 3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. 4 Zwrot za zamówione produkty może nastąpić w całości lub częściowo w zależności od zakresu reklamacji.
 5. 5 Wszystkie zwroty dokonywane są bezgotówkowo.
   

12.BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH

 1. 1 Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla firmy SKYBUD s.c. Adrian Konieczny, Paweł Chlebowicz. Ograniczone są do niezbędnego minimum i służą jedynie do identyfikacji kupujących i poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówień. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia, a także do wszelkich uprawnień wynikających z obowiązującego prawa.
 2. 2 Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. 3 W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep do celów przewidzianych w wyrażonych zgodach np. w celu informowania klienta o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
 4. 4 W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania innemu wskazanemu w treści zgody podmiotowi w celu uzyskania przez sklep informacji o satysfakcji klienta z produktu lub obsługi przez sklep.
 5. 5 Klienci sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
   

13.NEWSLETTER

Newsletter to usługa polegająca na okresowym przesyłaniu biuletynu informacyjnego i wiadomości o charakterze marketingowym na podany przez klienta adres e-mail. Klient może wyrazić zgodę na subskrypcję (usługę newslettera) i w dowolnym momencie ją odwołać. Subskrypcja dokonywana jest automatycznie, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w zakładce „Twoje konto”. Subskrypcja jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może z niej zrezygnować w każdej chwili.

 

Dane osobowe Klienta przetwarzane są:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).